top of page

Thetakoden
studentkontrakt & etiske retningslinjer 

 

Studentkontrakt - Thetakoden

Vilkår for deltagelse på ThetaHealing og alle andre utdannelser og kurs ved Thetakoden samt for praktisering som utøver fra utdannelsene og kursene.

Definisjoner av begreper

 • “Du” refereres til den som undertegner denne kontrakten, en student som deltar på utdannelse, skole eller kurs gjennom Thetakoden.

 • “Oss” og ”vi” refererer til Anett Powell Wang og / eller firmaet kontrollert av de som driver utdannelsene, skolene og kursene.

 • “Lærer” refererer til læreren din som underviser deg gjennom utdannelsen, samt assistenter.

 • "Intuitiv Coach utdannelsen", “Thetakoden-healing” og "onlinekurs" er utdannelser satt sammen og skapt av Anett Powell Wang. ThetaHealing er en metode skapt av Vianna Stibal. Der det refereres til "utdannelse" i kontrakten gjelder også for kurs.

 

Dette dokumentet er en avtale mellom deg og oss.

For å være med på denne utdannelsen, skolen eller kurset og alt innholdet, samtykker du i følgende:  

 1. Sertifisering som utøver fra Thetakoden er avhengig av deltagelse og oppmøte
  Sertifisering som utøver fra Thetakoden skjer ikke automatisk. Din betaling for utdannelsen er betaling for lærerens lisens, tid, og materialet som gis. For å motta sertifiseringen din må du delta på alle obligatoriske samlinger (med oppmøte over internett) (unntatt ved lærerens tidligere tillatelse), ha betalt hele utdannelsen/ kurset, levere og bestå oppgaver og du må tilfredsstille lærerens krav til kvalifikasjoner og standard for å kunne være en utøver i ThetaHealing. Du kan ikke markedsføre deg selv som Mester utøver fra Thetakoden før du har fullført hele utdannelsen og blitt tildelt et sertifiseringsbevis som du får i fra Thetakoden. Dette sertifiseringsbeviset er IKKE det samme som du får ved MASTER tittel fra Think/ ThetaHealing.com. Viktig å vite: For å titulere deg som Master ThetaHealer, må du i tillegg til å ha gjennomført kurs hos Thetakoden, også gjennomføre lærer utdannelsen hos Vianna Stibal. De 4 grunnkursene som du må ha for kunne gå videre er Basic DNA, Advanced DNA, Dig deeper, You and the Creator. Etter Grunnkursene kommer de 4 mesterkursene: Intuitive Anatomi, World Relasjons, Diseases and disorder og DNA 3.  
  Viktig å vite: Du kan etter You and the Creator, starte på lærer utdannelsen hos Vianna Stibal. www.thetahealing.com

 2. Thetakoden holder alle kurs som fører til at du kan bli en Master intruktør.
  Du får fra Thetakoden et Mestersertifikat, for å ha gjennomført 8 kurs, de 4 grunnkursene og de 4 mesterkursene. Du er en mester, men IKKE en MASTER, en Master er også en lærer som er sertifisert gjennom Vianna Stibal.

 3. Opphavsrettigheter
  Du samtykker i at hefter, videoer, lydspor, datafiler, annet undervisningsmateriale og undervisningen fra oss er kopierings beskyttet og har opphavsrettigheter som er beskyttet gjennom lover.

 4. Opptak av undervisningen
  Er kun mulig å se for betalte kursdeltakere i gruppen, og de som kommer inn for å hjelpe, de repeterende. Disse opptakene er kun for eget bruk, for å friske opp undervisningen. Opptakene vil ligge i en lukket gruppe på Facebook. Du er forpliktet til å holde deg til taushetsplikten. Det vil bli vist demoer av frivillige kursdeltakere, de kan dele private hendelser fra sitt liv, så vi forholder oss til taushetsplikten. Videoene er kun til eget bruk.

 5. Dette er ikke en lærerutdannelse
  Du samtykker i å ikke undervise, instruere, holde klasser eller seminarer av noe slag der du bruker informasjonen som du har fått gjennom utdannelsen uten skriftlig samtykke fra oss.

 6. Ikke holde oss ansvarlige
  Du samtykker i å ikke holde oss eller læreren ansvarlig for noen som helst skadelige virkninger fra bruk av informasjon, teknikker, metoder eller prosesser som du lærer gjennom utdannelsen. Du selv er ansvarlig for ditt eget rennomme, etikk og moral.

 7. Opplysningsplikt
  Du plikter å opplyse om tidligere, nåværende eller kommende helsemessige, psykiske eller praktiske utfordringer som kan eller vil påvirke gjennomføringen eller fullføringen av utdannelsen/kurset. På denne måten kan vi imøtekomme dine og gruppens behov best mulig og eventuelt sette i verk egnede tiltak.

 8. Ikke medisinsk kunnskap
  Du samtykker i at du ikke kan hevde å ha fått noen spesifikke medisinske kunnskaper gjennom denne utdannelsen.

 9. Ingen medisinsk diagnose eller kur
  Du samtykker i at du ikke kan hevde å ha lært hvordan du kan sette en medisinsk diagnose eller “kurere” mennesker eller spesifikke sykdommer eller tilstander etter å ha gjennomført utdannelsen eller deler av den.
  Du lærer å jobbe på de lagrede følelsene som ligger skjult i kroppen, som skaper de fysiske utfordringene. Vi helbreder ikke sykdommen, vi endrer følelsene, fra vonde til gode. Vi endrer stressende tanker for å hjelpe kroppen med sitt eget immunforsvar.    

 10. Betalinger refunderes ikke
  Du samtykker i at depositum og alle innbetalinger for utdannelsen eller kurset ikke refunderes. Hvis du betaler gjennom bankoverføring, Paypal, Stripe eller oppgir dine bankkort / kredittkort detaljer over telefon eller på andre måter, så vil din signatur her godkjenne disse transaksjonene.

 11. Engangsbetaling eller delbetaling.
  Hvis ikke hele avgiften for utdannelsen er betalt innen oppstart av utdannelsen/kurs, så har du gått inn på avtatalen om delbetaling på 12 mnd. Her vil du gi samtykke i «gjeldsbrev» når du har gitt i fra deg personlig informasjon, ditt bankkontonummer, navn og adresse.
  Du samtykker i å innbetale delsummen i samsvar med avtalen som inngås, og at gjelden kan overdras til et utenforstående firma for inndriving av beløpet hvis det ikke betales.

 12. Frafall under utdannelsen
  Hvis du skulle avslutte utdannelsen/kurset underveis, plikter du likevel å betale hele avgiften for utdannelsen

Unntak fra dette er:
a) Ved framvisning av gyldig sykemelding der det spesifiseres at du ikke kan fullføre utdannelsen/kurset. Depositum beholdes, og dager hvor det har vært oppmøte på kurset betales for. Rettigheten til å repetere kurset frafaller.

b) Når vi finner at det vil være mest hensiktsmessig for deg eller gruppen å avslutte utdannelsen/kurset. Hensyn som tas i denne sammenhengen vil blant annet være vår vurdering av din helsemessige eller mentale tilstand og det beste for gruppen som helhet. Vår vurdering av dette kan ikke overprøves. Depositum beholdes, og dager hvor det har vært oppmøte på kurset betales for.

 

 1. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hele eller deler av kurs, utdannelsen blant annet på grunn av for få deltagere eller sykdom. Ved avslutning av utdannelsen/kurset gjennom unntakene nevnt ovenfor, vil du få tilbakebetalt den forholdsmessige delen mellom innbetalingene du har gjort og hva som gjenstår av utdannelsens/kursets innhold.

 2. Taushetsplikt
  Dette skal være et trygt sted for alle. Derfor er all personlig informasjon om noen andre studenter, deltagere eller læreren som kommer fram eller deles under utdannelsen absolutt privat og konfidensiell. All informasjon som blir delt med deg under en privat konsultasjon må ikke bli delt med noen andre, inkludert de andre deltagerne på utdannelsen. Baksnakking eller sladring om noe som blir delt i en privat sammenheng (under undervisningen eller i en konsultasjon) er strengt forbudt og er et kraftig brudd på reglene for klassene.

 3. Unntak fra taushetsplikten – å snakke med læreren
  Vi ber om at du gjør et unntak fra denne taushetsplikten. Du tillater dine medstudenter og / eller assisterende lærer å snakke med læreren hvis de føler at det er et seriøst tema som oppsto i en privat konsultasjon eller samtale med deg – for eksempel hvis det kommer forslag om eller oppleves som fare for selvmord eller psykiske lidelser.

 4. Ingen bilder eller publisering uten tillatelse
  Du samtykker i å ikke ta bilder eller video av noen av deltagere eller læreren under undervisningen uten deres tillatelse. Tillatelse betyr “tillatelsen til å ta det spesifikke bildet eller videoen på den tiden”.  Du samtykker også i å aldri publisere bilder, videoer, lydfiler eller annet av læreren eller noen av de andre fra utdannelsen uten de involverte partenes samtykke til hver konkret publisering. Du kan ikke ta egne bilder eller egne opptak under undervisningen. Du kan ikke publisere noe av kursinnholdet videre på egne nettsider eller andre mediale plattformer.

 5. Etiske retningslinjer, avtale for tilgang til nettkurs og signatur
  Du samtykker i å følge de etiske retningslinjene for utøvere fra Thetakoden vedlagt denne kontrakten, samt kommende oppdateringer til disse etiske retningslinjene.  " (vedlagt denne kontrakten) anses godtatt og signert ved signatur av denne kontrakten. Godtakelse over e-post anses som gyldig signatur.

 6. Brudd på denne kontrakten
  Eventuelle brudd på denne kontrakten kan medføre at du må avslutte utdannelsen eller mister sertifiseringen og retten til å kalle deg ThetaHealer utøver fra Thetakoden. Vår vurdering av dette kan ikke overprøves.

 7. Gyldighet
  Hvis noen av avsnittene i denne avtalen anses å være ugyldige eller ikke mulig å håndheves, så vil alle de andre avsnittene fortsatt være gyldige og kunne håndheves.

 8. Jurisdiksjon
  Denne avtalen er lagt under norsk lov og vil være tvangskraftig under norsk rett både i Norge og i landet der du oppholder deg.

Etiske retningslinjer for kursdeltaker fra Thetakoden under og mellom kursene.

 1. Disse etiske retningslinjene gjelder ved bruken av forskjellige metoder og prosesser lært gjennom alle de forskjellige utdannelsene, kursene og samlingene hos Thetakoden.

 2. Å være registrert eller markedsføre seg som utøver fra Thetakoden er betinget av aksept av disse etiske retningslinjene.

 3. Når du tar imot klienter: Utøveren skal henvise klienter til annet kvalifisert tilbud dersom de opplever seg ute av stand eller mangler kvalifikasjoner til å hjelpe klienten.

 4. Utøveren skal unngå enhver form for seksuell oppførsel eller tilnærming til klienter.

 5. Utøveren skal utvise vurderingsevne og respekt for forskjellige kulturer og religiøse holdninger i henhold til fysisk kontakt.

 6. Theta utøveren skal ikke be om at klientens klær tas av. Unntak fra dette kan være med samtykkeklienten - for å observere en hudtilstand.  

 7. Utøvere må ikke berøre fysisk, manipulere deler av kroppen, ThetaHealing / Coaching er ingen berøring eller håndspåleggelse, vi berører kun hender i fysiske øvelser. ThetaHealing er livsveiledning som foregår hovedsakelig i kommuniserende form. Vi legger stor vekt på og ha, og utøve respekt for hverandre.

 8. Utøveren må behandle all personlig informasjon de får fra klientene strengt konfidensielt og opprettholde taushetsplikt i forhold til slik informasjon. Unntak fra dette er i akutte nødsituasjoner der klientenes eller andres helse eller sikkerhet er i fare. I tillegg kan anonymisert informasjon brukes for intern læring etter samtykke fra klienten.

 9. Under selve undervisningen blir det filmet, eller tatt lydopptak med muntlig samtykke fra de gjeldene, som vil komme med på opptaket. Lydopptak og filming er kun til bruk i selve gruppen. Hvis det skal brukes andre steder i kurssammenheng, skal de gjeldene personen gi sitt samtykke skriftlig. Ønsker kursdeltaker at lydopptak skal slettes ved senere anledning, fordi personen angrer, så skal det tas hensyn til og utføre sletting.

 10. Utøvere skal ta vare på seg selv og sin helse, fortsette å utvikle seg personlig og sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive sin virksomhet.

 11. Under selve undervisningen er kursdeltaker forpliktet til å utøve respekt for andre deltakere.

 12. Uttalelser som går på personangrep, beskyldninger tatt ut av «det blå» og annen fornærmende oppførsel (skriking, baksnakking, spydigheter og sarkasme, vil kunne medføre utestengelse av nåværende kurs uten refusjon av penger.) Vi oppfører oss.

 13. Utøveren plikter å sette seg inn i og overholde regelverket som gjelder for utøvelsen av det de har lært og gjør og bransjen de tilhører.

 14. Utøveren bør være rolig ovenfor sine medstudenter. Som utøver er du her for å forstå et større perspektiv enn det du gjorde tidligere. Det å vise ydmykhet og nestekjærlighet er et krav for å delta. Det gjøres igjennom å være høflig og imøtekommende, ansvarliggjøring av deg selv til å forsøke å forstå de andre og deg selv.

ThetaKoden
Love and light ,

Anett Powell Wang 

bottom of page